نویسنده = مرتضی شیری
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از مشتقات ایزوسیانید پرشاخه‌ی زنجیری در سنتز ایمینو تیوفن‌های جوش خورده به حلقه‌های کینولینی

دوره 13، شماره 48، پاییز 1397، صفحه 231-240

مرتضی شیری؛ شیما فاضل زاده؛ زینب فقیهی؛ بهروز نوتاش