نویسنده = ���������� �������� ������
تعداد مقالات: 9
3. بررسی پارامترهای موثر بر استخراج تیمول از دانه‌های زنیان

دوره 11، شماره 38، بهار 1395، صفحه 151-164

10.22075/chem.2017.737

مریم خواجه نوری؛ علی حقیقی اصل


5. استخراج با آب فوق گرم تیمول از دانه‌های زنیان با کمک طراحی آزمایش تاگوچی

دوره 7، شماره 25، زمستان 1391، صفحه 51-58

10.22075/chem.2017.627

ندا بدرخانی؛ مریم خواجه نوری؛ علی حقیقی اصل


6. جداسازی یون Cu+2 موجود در پساب‌ها با استفاده از روش-های غشایی

دوره 7، شماره 24، پاییز 1391، صفحه 99-109

10.22075/chem.2017.621

مهدی پیوندی؛ علی حقیقی‌اصل؛ مسعود نصیری


7. بررسی مراحل تولید نانوپودر با استفاده از روش sol-gel

دوره 4، شماره 12، تابستان 1388، صفحه 51-62

10.22075/chem.2017.556

هادی باصری؛ علی حقیقی اصل؛ محمد نادر لطف اللهی


8. بررسی مراحل تولید نانوپودر با استفاده از روش sol-gel

دوره 2، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 42-53

10.22075/chem.2017.529

علی حقیقی اصل؛ هادی باصری؛ محمد نادر لطف اللهی


9. بررسی اثرات جرم گرفتگی کلوئیدی غشاهای سیستم اسمز معکوس و مکانیسم آنها

دوره 1، شماره 1، زمستان 1385، صفحه 33-42

10.22075/chem.2017.524

اسماعیل کیومرثی؛ علی حقیقی اصل؛ فرشاد ورامینیان