کلیدواژه‌ها = هدایت سنجی
تعیین و مقایسه ی نقطه ی cmc سورفاکتانت های ترایتون x-100، CTAB و SDS به کمک هدایت سنجی

دوره 6، شماره 20، مهر 1390، صفحه 47-52

10.22075/chem.2017.584

سولماز ملکی دیزج؛ افسانه منتی؛ علیرضا صالحی صدقیانی