نویسنده = جمشیدپور، پریسا
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از آزمایش طراحی RSM برای تهیه نانو ذرات حاوی پیرازینامید، اتامبوتول و ریفامپین

دوره 13، شماره 49، زمستان 1397، صفحه 53-64

فریبا تدین؛ رضا جمشیدی؛ پریسا جمشیدپور