نویسنده = داس، دباسیس
تعداد مقالات: 1
1. سنتز و شناسایی پلی‌سالیسیل آلدهید بوسیله اکسایش تراکمی ترکیب باز شیف ((2،4-دی کلروفنیل‌ایمینو)متیل)فنول

دوره 7، شماره 25، زمستان 1391، صفحه 77-81

علی اکبر دهنوخلجی؛ میلاد کاظم نژادی؛ حسین میقانی؛ دباسیس داس