نویسنده = رحیمی اهر، زهره
تعداد مقالات: 2
1. اثرات حلال: مطالعات نظریه تابعی دانسیته ترانس- سینامالدهید

دوره 11، شماره 40، پاییز 1395، صفحه 23-32

لیلی رحیمی اهر؛ زهره رحیمی اهر


2. مطالعه اسپکتروسکوپی IR، آنالیز NBO، HOMO-LUMO و برخی محاسبات بر روی H2O،H2S ، H2Se و H2Te توسط روش DFT

دوره 8، شماره 26، بهار 1392، صفحه 53-62

لیلی رحیمی اهر؛ زهره رحیمی اهر؛ لیدا اسدی