نویسنده = ابوالحسنی، جعفر
تعداد مقالات: 2
2. اندازه گیری اسپکتروفلوریمتری دانو روبیسین با استفاده از تربیوم-دیفراسیروکس به عنوان پروب فلورسانس

دوره 9، شماره 32، زمستان 1393، صفحه 67-74

جمشید منظوری لشگر؛ نوید نیائی؛ جعفر ابوالحسنی