نویسنده = تماری، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. سینتیک و مکانیسم الکترواکسیداسیون داروی مزالازین در حضور آریل سولفینیک اسید

دوره 14، شماره 51، تابستان 1398، صفحه 177-192

مهین بشیری؛ اسماعیل تماری؛ فاطمه گنجه ای زاده روحانی