دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، تابستان 1392 
4. سنتز و بررسی نانوساختارهای پلی تیوفن با استفاده از روش الگوی نرم در محیط آبی

صفحه 31-34

مصطفی نصراله زاده؛ محسن جهانشاهی؛ مهدی صالحی؛ مهدی بهزاد؛ حسین نصراله زاده


6. تاثیر آلایش کاتیون فلزی (Ag, Cd, Cu) بر خواص نوری نانوپودر ZnO: تغییر شکاف انرژی

صفحه 43-48

مریم بردبار؛ بهار خدادادی؛ نیلوفر ملاطایفه؛ علی یگانه فعال