دوره و شماره: دوره 8، شماره 28، پاییز 1392 
1. شکافت فوتوکاتالیتیکی آب برای تولید هیدروژن

صفحه 9-18

10.22075/chem.2017.646

مونس حکمی زاده؛ شهرآرا افشار؛ آزاده تجردی؛ مجید هاشمیان زاده؛ محمد رضا فدایی؛ بابک بزرگی


4. استخراج آنتوسیانین گیلاس با استفاده از رزین آمبرلیت XAD-7

صفحه 33-41

10.22075/chem.2017.649

منصور جهانگیری؛ خسرو رستمی؛ حسین ثابتی فرد؛ مبینا علیمحمدی