دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، تابستان 1394 
1. سنتز نانو کامپوزیت های فوم نرم پلی یورتان مغناطیسی

صفحه 9-22

میر محمد علوی نیکجه؛ راضیه قویدل کلیشمی؛ راحله اکبر؛ مریم وکیلی


5. مطالعه پایداری خوشه‌های کوچک CdnTen (n=1-10)

صفحه 55-68

حیدرعلی شفیعی گل؛ حسینعلی نجاری