دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، زمستان 1394 
7. اثر دوپه کردن فلز لیتیم در جذب گازهیدروژن درگرافن نقص دار

صفحه 63-70

الناز عیسی پور؛ سید مجید هاشمیان زاده؛ سپیده کتابی