دوره و شماره: دوره 12، شماره 42، بهار 1396 
16. سنتز و شناسایی دو ترکیب جدید فسفریک تری آمید: مطالعه ی ساختاری OP(NHC5H9)3

صفحه 243-252

10.22075/chem.2017.2907.

عاتکه سادات ترحمی؛ مهرداد پورایوبی؛ جیمز آ. گولن؛ آرنلد ال. رینگلد