دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، تابستان 1388 
3. روشی نوین جهت استخراج صنعتی منیزیم کلرید از آب دریاچه ارومیه

صفحه 25-32

10.22075/chem.2017.553

امیر معادی راد؛ مجید اسم حسینی؛ مجید اسم حسینی؛ سیما صولتی فر


6. بررسی مراحل تولید نانوپودر با استفاده از روش sol-gel

صفحه 51-62

10.22075/chem.2017.556

هادی باصری؛ علی حقیقی اصل؛ محمد نادر لطف اللهی