دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، پاییز 1388 
2. تدوین دانش فنی استحصال سدیم سولفات از آب دریاچه ارومیه

صفحه 23-32

مجید اسم حسینی؛ مجید اسم حسینی؛ سیما صولتی فر