نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اسانس بررسی کمی و کیفی اسانس رزین، برگ، شاخه‌های هرس شده و چوب درختان کاج ایرانی (کاج تهران) Pinus eldarica Medw. [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 103-110]
 • اشتعال‌پذیری بررسی کمی و کیفی اسانس رزین، برگ، شاخه‌های هرس شده و چوب درختان کاج ایرانی (کاج تهران) Pinus eldarica Medw. [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 103-110]
 • اکسیداسیون پیشرفته بررسی کارایی کاتالیزور مگنتیت جایگزین شده در فرایند فتوفنتون برای حذف بهینه رنگزای نارنجی متیل [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 1-8]

ب

 • برگ بررسی کمی و کیفی اسانس رزین، برگ، شاخه‌های هرس شده و چوب درختان کاج ایرانی (کاج تهران) Pinus eldarica Medw. [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 103-110]
 • بهینه سازی بررسی کارایی کاتالیزور مگنتیت جایگزین شده در فرایند فتوفنتون برای حذف بهینه رنگزای نارنجی متیل [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 1-8]

پ

 • پرامیپکسول مایع یونی تثبیت‌شده روی نانوذرات مغناطیسی به عنوان کاتالیست در سنتز پرامیپکسول [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 91-102]
 • پلی‌آنیلین تهیه و مشخصه یابی نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/گرافن اکسید و بررسی کارایی آن در حذف کروم (VI) از محیط‌های آبی [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 29-41]
 • پلی‌آنیلین بررسی حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی توسط نانوکامپوزیت نشاسته-مونت موریلونیت/پلی آنیلین [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 57-71]
 • پوشش ضد خوردگی استفاده از پوشش خود ترمیم موثر بر روی فلز مس [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 72-81]

ت

 • تاگوچی استفاده از پوشش خود ترمیم موثر بر روی فلز مس [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 72-81]
 • تجزیه فوتوکاتالیستی تهیه نانو منگنایت La0.7Ca0.3MnO3 دارای کارآیی بالا جهت حذف رودامین بی تحت تابش نور مرئی [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 111-115]
 • تراشه چوب بررسی کمی و کیفی اسانس رزین، برگ، شاخه‌های هرس شده و چوب درختان کاج ایرانی (کاج تهران) Pinus eldarica Medw. [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 103-110]

ج

 • جذب سطحی تهیه و مشخصه یابی نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/گرافن اکسید و بررسی کارایی آن در حذف کروم (VI) از محیط‌های آبی [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 29-41]
 • جذب سطحی بررسی حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی توسط نانوکامپوزیت نشاسته-مونت موریلونیت/پلی آنیلین [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 57-71]

ح

 • حذف رنگ بررسی کارایی کاتالیزور مگنتیت جایگزین شده در فرایند فتوفنتون برای حذف بهینه رنگزای نارنجی متیل [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 1-8]

خ

 • خودترمیمی استفاده از پوشش خود ترمیم موثر بر روی فلز مس [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 72-81]

د

 • دابل پروسکیت سنتز دابل پروسکیت‌های لانتانید تیتانات اصلاح شده با فلزات واسطه همراه با بارگذاری نانوتیوب کربن و تست فعالیت فوتوکاتالیستی آنها برای حذف آلاینده رنگی آزو [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 42-56]

ر

 • رزین بررسی کمی و کیفی اسانس رزین، برگ، شاخه‌های هرس شده و چوب درختان کاج ایرانی (کاج تهران) Pinus eldarica Medw. [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 103-110]
 • رودامین بی تهیه نانو منگنایت La0.7Ca0.3MnO3 دارای کارآیی بالا جهت حذف رودامین بی تحت تابش نور مرئی [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 111-115]
 • روش الکترولیسی تخریب علف کش آترازین: مقایسه عملکرد فوتوکاتالیزوری ترکیب نانوذرات نقره رسوبی روی نانو الیاف تیتانیا با ترکیب نقره دوپ شده در نانو الیاف تیتانیا [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 9-16]

ز

 • زعفران اندازه گیری مقادیر اندک نیتریت به روش تجزیه تزریق جریانی معکوس با استفاده از واکنشگر طبیعی زعفران [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 17-28]

س

 • سامانه تزریق جریانی معکوس اندازه گیری مقادیر اندک نیتریت به روش تجزیه تزریق جریانی معکوس با استفاده از واکنشگر طبیعی زعفران [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 17-28]
 • سونوفتوراکتور غشائی بررسی قابلیت سونو فتورآکتور غشایی پیوسته در تخریب آلاینده آلی: مدلسازی با شبکه عصبی مصنوعی [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 82-90]

ش

 • شاخه‌های هرس شده بررسی کمی و کیفی اسانس رزین، برگ، شاخه‌های هرس شده و چوب درختان کاج ایرانی (کاج تهران) Pinus eldarica Medw. [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 103-110]
 • شبکه عصبی مصنوعی بررسی قابلیت سونو فتورآکتور غشایی پیوسته در تخریب آلاینده آلی: مدلسازی با شبکه عصبی مصنوعی [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 82-90]

ع

 • علف کش آترازین تخریب علف کش آترازین: مقایسه عملکرد فوتوکاتالیزوری ترکیب نانوذرات نقره رسوبی روی نانو الیاف تیتانیا با ترکیب نقره دوپ شده در نانو الیاف تیتانیا [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 9-16]

غ

 • غشاء PVDF بررسی قابلیت سونو فتورآکتور غشایی پیوسته در تخریب آلاینده آلی: مدلسازی با شبکه عصبی مصنوعی [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 82-90]

ف

 • فتوفنتون بررسی کارایی کاتالیزور مگنتیت جایگزین شده در فرایند فتوفنتون برای حذف بهینه رنگزای نارنجی متیل [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 1-8]
 • فوتوکاتالیزور تخریب علف کش آترازین: مقایسه عملکرد فوتوکاتالیزوری ترکیب نانوذرات نقره رسوبی روی نانو الیاف تیتانیا با ترکیب نقره دوپ شده در نانو الیاف تیتانیا [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 9-16]

ق

 • قرمز بازی سنتز دابل پروسکیت‌های لانتانید تیتانات اصلاح شده با فلزات واسطه همراه با بارگذاری نانوتیوب کربن و تست فعالیت فوتوکاتالیستی آنها برای حذف آلاینده رنگی آزو [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 42-56]

ک

 • کاتالیست ناهمگن مایع یونی تثبیت‌شده روی نانوذرات مغناطیسی به عنوان کاتالیست در سنتز پرامیپکسول [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 91-102]
 • کاج ایرانی بررسی کمی و کیفی اسانس رزین، برگ، شاخه‌های هرس شده و چوب درختان کاج ایرانی (کاج تهران) Pinus eldarica Medw. [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 103-110]
 • کروم (VI) تهیه و مشخصه یابی نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/گرافن اکسید و بررسی کارایی آن در حذف کروم (VI) از محیط‌های آبی [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 29-41]
 • کروم شش ظرفیتی بررسی حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی توسط نانوکامپوزیت نشاسته-مونت موریلونیت/پلی آنیلین [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 57-71]

گ

 • گرافن اکسید تهیه و مشخصه یابی نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/گرافن اکسید و بررسی کارایی آن در حذف کروم (VI) از محیط‌های آبی [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 29-41]

م

 • ماده اولیه دارویی مایع یونی تثبیت‌شده روی نانوذرات مغناطیسی به عنوان کاتالیست در سنتز پرامیپکسول [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 91-102]
 • مایع یونی تثبیت‌شده مایع یونی تثبیت‌شده روی نانوذرات مغناطیسی به عنوان کاتالیست در سنتز پرامیپکسول [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 91-102]
 • مونت‌ موریلونیت بررسی حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی توسط نانوکامپوزیت نشاسته-مونت موریلونیت/پلی آنیلین [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 57-71]

ن

 • نارنجی متیل بررسی کارایی کاتالیزور مگنتیت جایگزین شده در فرایند فتوفنتون برای حذف بهینه رنگزای نارنجی متیل [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 1-8]
 • نانوالیاف تیتانیا تخریب علف کش آترازین: مقایسه عملکرد فوتوکاتالیزوری ترکیب نانوذرات نقره رسوبی روی نانو الیاف تیتانیا با ترکیب نقره دوپ شده در نانو الیاف تیتانیا [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 9-16]
 • نانوتیوب کربن سنتز دابل پروسکیت‌های لانتانید تیتانات اصلاح شده با فلزات واسطه همراه با بارگذاری نانوتیوب کربن و تست فعالیت فوتوکاتالیستی آنها برای حذف آلاینده رنگی آزو [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 42-56]
 • نانوذرات N-TiO2 بررسی قابلیت سونو فتورآکتور غشایی پیوسته در تخریب آلاینده آلی: مدلسازی با شبکه عصبی مصنوعی [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 82-90]
 • نانوکاتالیزگر بررسی کارایی کاتالیزور مگنتیت جایگزین شده در فرایند فتوفنتون برای حذف بهینه رنگزای نارنجی متیل [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 1-8]
 • نانوکامپوزیت تهیه و مشخصه یابی نانوکامپوزیت پلی‌آنیلین/گرافن اکسید و بررسی کارایی آن در حذف کروم (VI) از محیط‌های آبی [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 29-41]
 • نانوکامپوزیت بررسی حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی توسط نانوکامپوزیت نشاسته-مونت موریلونیت/پلی آنیلین [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 57-71]
 • نانوکپسول استفاده از پوشش خود ترمیم موثر بر روی فلز مس [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 72-81]
 • نانومنگنایت تهیه نانو منگنایت La0.7Ca0.3MnO3 دارای کارآیی بالا جهت حذف رودامین بی تحت تابش نور مرئی [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 111-115]
 • نیتریت اندازه گیری مقادیر اندک نیتریت به روش تجزیه تزریق جریانی معکوس با استفاده از واکنشگر طبیعی زعفران [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 17-28]
 • نشاسته بررسی حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی توسط نانوکامپوزیت نشاسته-مونت موریلونیت/پلی آنیلین [دوره 1396، ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور 1396، 1397، صفحه 57-71]