نویسنده = عباسعلی عربی
مقایسه خواص فیزیکی محلول های دو جزئی آب نرم – کلرید سدیم و آب سخت – کلرید سدیم

دوره 6، شماره 18، فروردین 1390، صفحه 13-20

10.22075/chem.2017.576

عباسعلی عربی؛ علی عموزاده؛ عاطفه زیاری؛ ساناز گلیان


روشهای خالص سازی نمک طعام و بیماریهای ناشی‌ از ناخالصی‌های موجود درآن

دوره 6، شماره 18، فروردین 1390، صفحه 21-28

10.22075/chem.2017.577

علی عموزاده؛ مهدی بهزاد؛ عباسعلی عربی؛ ساناز گلیان؛ عاطفه زیاری؛ هانیه سهمی


تولید میکروپودر نمک طعام توسط خشک کن پاششی و بهینه سازی شرایط آن

دوره 6، شماره 18، فروردین 1390، صفحه 29-35

10.22075/chem.2017.578

علی عموزاده؛ عباسعلی عربی؛ عاطفه زیاری؛ ساناز گلیان؛ پریوش پیوندی


بررسی تاثیرغلظت منعقدکننده پلی اکریل آمید بر سرعت ته نشینی سوسپانسیون کائولن

دوره 5، شماره 14، فروردین 1389، صفحه 33-40

10.22075/chem.2017.567

عباسعلی عربی؛ جعفر محمودی؛ مهدی قدیری؛ محمد صداقت


استفاده از روش استخراج با حلال برای جداسازی اسید پروپانوئیک

دوره 4، شماره 13، آذر 1388، صفحه 39-44

10.22075/chem.2017.561

عباسعلی عربی؛ جعفر محمودی؛ هادی باصری


استفاده از روش استخراج با حلال برای جداسازی اسید پروپانوئیک

دوره 3، شماره 9، اسفند 1387، صفحه 40-45

10.22075/chem.2017.540

عباسعلی عربی؛ جعفر محمودی؛ هادی باصری