نویسنده = مهدی نکوئی
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد الگوریتم ژنتیک به همراه رگرسیون خطی چند گانه برای پیش بینی فعالیت دارویی مشتقات پیرازول ها

دوره 6، شماره 21، زمستان 1390، صفحه 35-44

مهدی نکوئی؛ مجید محمد حسینی؛ اسلام پوربشیر؛ مهدی مهام