نویسنده = زهرا محمدی
تعداد مقالات: 1
1. سنتز و مشخصهیابی بتا- تریکلسیم فسفات با جایگزینی سدیم به روش هیدرولیز

دوره 9، شماره 33، زمستان 1393، صفحه 117-126

زهرا محمدی؛ عبدالرضا شیخ مهدی مسگر