نویسنده = سید مجید هاشمیان زاده
تعداد مقالات: 2
2. اثر دوپه کردن فلز لیتیم در جذب گازهیدروژن درگرافن نقص دار

دوره 10، شماره 37، زمستان 1394، صفحه 63-70

الناز عیسی پور؛ سید مجید هاشمیان زاده؛ سپیده کتابی