نویسنده = �������������� ���������� ������ ��������