اندازه گیری ساده رنگ های غیر مجاز سودان در نمونه های آب میوه و ادویه با استفاده از میکرو استخراج امولسیونی بر پایه میکرو قیف-فیلتر و کروماتوگرافی مایع با بازدهی بالا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران

3 دانشیار، گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

4 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدانف ایران

چکیده

در این کار از یک روش ساده به نام میکرو استخراج امولسیونی بر پایه میکرو قیف-فیلتر و کروماتوگرافی مایع با بازدهی بالا به منظور اندازه گیری ساده رنگ های غیر مجاز سودان در نمونه های آب میوه و ادویه استفاده شده است. در روش برای افزایش سرعت استخراج حلال استخراج کننده (1-اکتانول) با دانسیته کمتر از آب به درون نمونه آبی پخش شده و جداسازی فازها به سادگی با استفاده از یک قیف میکرو و فیلتر انجام گردیده است. روش یک استخراج با سمیت کم ارائه نموده، بدون سانتریفیوژ بوده و در مدت زمان کوتاهی انجام می شود. پارامترهای موثر روش شامل نوع حلال استخراج کننده، تعداد استخراج، حجم حلال آستخراج کننده و pH نمونه مورد بررسی و بهینه سازی قرار گرفته است. . رنج خطی مناسبی در محدوده ng mL-1 1000-7/0 (R2 > 0.995)، حد تشخیص ها پایینng mL-1 5/0-2/0به دست آمده و بازدهی استخراج نیز بین 354-294 درصد بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simple determination of Sudan dyes in fruit juice and spices by microfunnel-filter-based emulsification microextraction followed by high performance liquid chromatography

نویسندگان [English]

  • mitra talaee 1
  • Bahareh Lorestani 1
  • majid ramezani 2
  • Mehrdad Cheraghi 3
  • saeed jamehbozohbozorgi 4
1 Department of Environmental Science, College of Basic Sciences, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamedan, lran
2 Department of Chemistry, College of Basic Sciences, Islamic Azad University, Arak Branch, Arak, lran
3 Department of Environmental science, College of Basic Sciences, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
4 Department of Chemistry, College of Basic Sciences, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamedan, lran
چکیده [English]

In this work, a rapid method termed as microfunnel-filter-based emulsification microextraction is coupled with high performance liquid chromatography for a simple determination of the banned Sudan dyes (I, II, and III) in fruit juice, spice, and water samples. According to the method, in order to speed-up the extraction and concentration of the target analytes, a micro-volume of a low-density organic solvent (1-octanol) is dispersed into an aqueous sample solution (45 mL), and a simple separation of the extractant phase is obtained using a syringe filter and microfunnel. The method provides a low-toxic extraction, it is centrifuge-less, and the extraction process is totally performed in a few minutes. The influencing factors including the type of organic solvent, number of extraction cycles, pH of the sample solution, and volume of the extraction solvent are investigated to achieve the optimal conditions. A good linearity (in the range of 0.7–1000 ng mL−1 (R2 > 0.995)) and a low limit of detection (in the range of 0.2-0.5 ng mL−1) are obtained, the extraction recovery is in the range of 94-107%, and the developed method provides a high enrichment factor (in the range of 294-354).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sudan dyes
  • Microfunnel emulsification microextraction
  • Juice and spice samples
  • Food matrices
  • High performance liquid chromatography
[1] S. Sun, Y. Wang, W. Yu, T. Zhao, S. Gao, M. Kang, Y. Zhang, H. Zhang, Y. Yu, Journal of separation science, 34 (2011) 17.
[2] F. Mahmoudi Alami, H. Zavvar Mousavi, A. Khaligh, Food Analytical Methods, 11 (2018) 2287.
[3] C. Márquez, I. Ruisánchez, M.P. Callao, Microchemical Journal, 145 (2019) 686.
[4] C. Baggiani, L. Anfossi, P. Baravalle, C. Giovannoli, G. Giraudi, C. Barolo, G. Viscardi, Journal of separation science, 32 (2009) 3292.
[5] M.I. López, I. Ruisánchez, M.P. Callao, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 111 (2013) 237.
[6] M. Du, X. Han, Z. Zhou, S. Wu, Food Chemistry, 105 (2007) 883.
[7] S. Berijani, Y. Assadi, M. Anbia, M.-R. Milani Hosseini, E. Aghaee, Journal of Chromatography A, 1123 (2006) 1.
[8] R.L. Cunha, W.A. Lopes, P.A.P. Pereira, Microchemical Journal, 125 (2016) 230.
[9] L. Kocúrová, I.S. Balogh, J. Šandrejová, V. Andruch, Microchemical Journal, 102 (2012) 11.
[10] r. ashtary, s. elhami, Applied Chemistry, 12 (2017) 203.
[11] m. alimoradi, m. gharib, s.m. hosseini, r. heydari, Applied Chemistry, 12 (2017) 171.
[12] M.R. Khalili Zanjani, Y. Yamini, S. Shariati, J.Å. Jönsson, Analytica Chimica Acta, 585 (2007) 286.
[13] M.A. Farajzadeh, M.R.A. Mogaddam, Analytica Chimica Acta, 728 (2012) 31.
[14] J. Regueiro, M. Llompart, C. Garcia-Jares, J.C. Garcia-Monteagudo, R. Cela, Journal of Chromatography A, 1190 (2008) 27.
[15] M. Bazregar, M. Rajabi, Y. Yamini, A. Asghari, Journal of separation science, 41 (2018) 3097.
[16] M. Talaee, B. Lorestani, M. Ramezani, M. Cheraghi, S. Jamehbozorgi, Journal of separation science, 42 (2019) 2418.
[17] Y. Fan, M. Chen, C. Shentu, F. El-Sepai, K. Wang, Y. Zhu, M. Ye, Analytica Chimica Acta, 650 (2009) 65.
[18] C. Yu, Q. Liu, L. Lan, B. Hu, Journal of Chromatography A, 1188 (2008) 124.
[19] C.K. Zacharis, F.S. Kika, P.D. Tzanavaras, P. Rigas, E.R. Kyranas, Talanta, 84 (2011) 480.