سنتز نانو کامپوزیت بر پایه الکترود پلیمر قالب مولکولی اصلاح شده توسط نانو ذرات طلا و گرافن اکسید برای تهیه حسگر الکتروشیمیایی حساس به سم دیازینون

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

امروزه با توجه به مصرف بالای سموم و افت کش ها و اثرات منفی آن بر روی انسان و موجودات دیگرروش‌های دقیق اندازه‌گیری نیاز می‌باشد. این تحقیق در راستای بهبود این وضعیت با استفاده از روش های دقیق شناسایی و اندازه گیری صورت گرفته است. در این تحقیق با استفاده از سنسور الکترود کربن شیشه ای بر پایه نانو ذرات پلیمر قالب مولکولی برای تعیین دیارینون در نمونه‌های حقیقی و آزمایشی استفاده شد. یک ترکیب کامپوریتی جدید از گرافن اکسید مفناطیسی دوپه شده با نانوذرات طلا در یک پلیمر قالب مولکولی(MGO@AuNPs-MIPs) سنتز شده است که برای تشخیص الکتروشیمیایی دیازینون استفاده شده است. پس از سنتز گرافن و MGO@AuNPs ابتدا دیازینون به عنوان مولکول الگو در سطح گرافن اکسید مفناطیسی دوپه شده با طلا جذب شد سپس کل ترکیب بدست آمده با استفاده از متیل متاکریلات ( به عنوان مونومر) اتیلن گلیکول دی متاکریلات(اتصال دهنده عرضی ) و ۲-آزو بیس ایزوبوتیرونیتریل (آغازگر) به عنوان پلیمر قالب مولکولی سنتز شد. سپس به منظور حذف دیازینون از ترکیب سنتز شده شستشو انجام شد. به منظور شناسایی ترکیبات سنتز شده از تکنیک های XRD، FT-IR و SEM استفاده شده است. روش اندازه گیری ولتامتری موج مربعی برای اندازه گیری های الکتروشیمیایی مورد استفاده قرار گرفت. حد تشخیص (LOD) و حد تعیین کمی (LOQ) برای آزمایش دیازینون بر روی الکترود MGO@AuNPs-MIP/GC تعیین شد که LOD برابر 9-10×72/8 و LOQ برابر 8-10×63/2 مولار به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of nanocomposite based on molecularly imprinted polymer electrode modified by gold nanoparticles and graphene oxide to prepare the diazinon-sensitive electrochemical sensor

نویسندگان [English]

  • Kosar Sharifi
  • Moosa Es'haghi
Department of Chemistry, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Nowadays, owing to the increasing application of pesticides and their negative effects on human and other creatures accurate analytical methods are necessary. The aim of this work was a modification of glassy carbon electrode composition based on imprinted polymer and applying it as a sensor for the determination of Diazinon (DZN) in real and experimental samples. A novel composite of magnetic graphene oxide, gold nanoparticles, molecular imprinted polymers (MGO@AuNPs-MIPs) was synthesized and applied as a DZN electrochemical sensor. After synthesis of graphene and MGO@AuNPs, the template molecule (DZN) was first adsorbed at the surface of MGO@AuNPs, then the total composition was synthesized by polymerization of methyl methacrylate, ethylene glycol dimethyl acrylate and azodiisobutyronitrile as the functional monomer, the cross-linking agent and initiator of the imprinting polymerization, respectively. Then, the obtained composite was washed to remove the DZN. In order to identify synthesized compounds, XRD, FT-IR, and SEM techniques have been used. Square wave voltammetry was used for electrochemical measurements. The lowest detectable concentration (LOD) and the lowest quantitative concentration (LOQ) of MGO@AuNPs-MIPs were 8.72 х 10-9 and 2.63 х 10-8 molL-1, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diazinon
  • Graphene oxide
  • Glassy carbon electrode
  • Imprinted polymer molecular, Electrochemically