دوپه‌کردن پنتااکسید وانادیم در روی اکسید از طریق روش مقدماتی تر و بررسی خصوصیات کریستالی و فیزیکی نانوذرات روی اکسید دوپه شده و دوپه نشده

نویسندگان

1 دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

2 1دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

3 گروه شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

در این کار، نانوذرات ZnO به روش شیمی مرطوب و ZnO دوپه شده با وانادیم به روش مقدماتی تر سنتز شده اند. نانوذرات ZnO در دمای 650 و °C 750 به مدت 3 ساعت کلسینه و سپس به وسیله ,XRD ,SEM EDAX و PL شناسایی شدند. الگوهای XRD نشان می دهند که نانوذرات ZnO دارای ساختار ورتزیت و وانادیم دوپه شده دارای ساختار کریستالی V2O5 هستند. مشحصات ساختاری و خصوصیات فیزیکی این دو نانو ذره بررسی و مقایسه شده اند. داده های XRD و SEM نشان می دهند که با افزایش دمای کلسیناسیون اندازه ذرات از 3/24 به 6/32 افزایش یافته است. همچنین نتایح نشان می دهند که با افزایش درجه کریستالی، خصوصیات فیزیکی نانوذرات بهبود می‌یابد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Doping V2O5 on ZnO via wet incipient method and investigation crystallization and physical properties of undoped and doped ZnO nanparticles

نویسندگان [English]

  • Soodabe Gharibe 1
  •  Leila Vafayi 2
  • Shahrara Afshar 3
1
2
3
چکیده [English]

In this contribution, ZnO nanoparticles and vanadium doped ZnO were synthesized by wet chemical and wet incipient method, respectively. ZnO nanoparticles were heated at 650 and 750°C for 3h in air and then characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive (EDX) analysis and photoluminescence (PL). The XRD patterns showed that the ZnO samples have a wurtzite structure (hexagonal phase) and vanadium doped is in V2O5 crystalline structure. Their structural characteristics and physical properties were investigated and compared. XRD and SEM data show that the size of nanoparticles increased from 24.3 to 32.6 nm when the annealing temperature was increased. Also, the results indicate that increasing the degree of crystalline improved the physical properties of the nanoparticles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ZnO
  • V2O5
  • Wet incipient method
  • Photoluminescence