تاثیر آلایش کاتیون فلزی (Ag, Cd, Cu) بر خواص نوری نانوپودر ZnO: تغییر شکاف انرژی

نویسندگان

1 دانشگاه قم

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

ZnO آلاییده شده با کاتیون های فلزی مختلف (نقره، کادمیم و مس) با غلظت های مختلفی از کاتیون های فلزی با روش سل-ژل سنتز شد. ساختار و خواص اپتیکی نمونه های سنتز شده و با روش اسپکتروسکوپی UV-Vis و FTIR مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت آلاینده کاتیون فلزی در ZnO ، شکاف انرژی جابجایی قرمز را از خود نشان می دهد. این انتقال به قرمز در اثر اضافه کردن آلاینده کاتیون فلزی نشان دهنده این مساله می باشد که واقعاً کاتیون فلزی در درون ساختار کریستالی ZnO وارد شده است. تغییر شکاف انرژی بدست آمده به شدت وابسته به نوع کاتیون فلزی و همچنین غلظت آن ها می باشد. همچنین نتایج نشان داد که هر کاتیون فلزی که دارای شعاع نزدیک تری به روی است، توانایی تغییر شکاف انرژی در ساختار ZnO را بیشتر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of metal (Ag, Cd, Cu)-doping on the optical properties of ZnO nanopowder: Variation of band gap

نویسندگان [English]

  • Bordbar Maryam 1
  • Bahar Khodadadi 1
  • Niloufar Mollatayefe 1
  • Ali Yeganeh- Faal 2
چکیده [English]

Metal doped ZnO (MZO, metal = Ag, Cd, Cu) with different metal ion doped concentrations were synthesized by sol-gel method. The structural and optical properties were characterized by UV–Vis spectroscopy and Fourier transform infrared (FT-IR). With metal ion doping content increase, a red shift in band gap is observed. The red shift in band edge absorption peak in UV-Vis absorbance spectrum with increasing metal content also confirm the doping of metal in ZnO nanostructure. The band gap of ZnO resistivity was also changed according to the metal doping amounts and a kind of dopant. The results showed that each metal ion that has closer ionic radius to Zn2+ could change optical band gap more than other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • band gap
  • Sol-gel
  • Nanostructure
  • Ag-ZnO
  • Cd-ZnO
  • Cu-ZnO