سنتز مشتقات پیریمیدینون با استفاده از کاتالیزور نانو تنگستن تری اکسید عامل دار شده با سولفونیک اسید تحت شرایط بدون حلال

نویسندگان

چکیده

نانو تنگستن تری اکسید عامل دار شده با سولفونیک اسید (nano-WO3-supported sulfonic acid) برای اولین بار به‌عنوان یک کاتالیزور اسیدی جامد جهت ساخت آسان مشتقات پیریمیدینون از طریق واکنش سه جزیی سیکلوپنتانون، بنزالدهید و اوره/تیواوره در شرایط بدون حلال به‌کار گرفته شد. زمان واکنش کوتاه، جداسازی آسان و بازده بالای محصولات از مزایای روش ارائه شده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها