استفاده از نانو کامپوزیت Fe2O3-α با خاک اره برای حذف رنگ راکتیو رد 195 در سیستم ستونی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه نانو ذرات آهن (III) اکسید (Fe2O3-α) و کامپوزیت آن با خاک اره (Fe2O3/SD-α) به روش هم رسوبی سنتز شده و به عنوان جاذب برای حذف رنگینه مورد بررسی قرار گرفت. از رنگینه راکتیو رد 195 برای مطالعه حذف استفاده گردید. مطالعات جذب در سیستم ستونی یا پیوسته انجام گرفت. برای تعیین شرایط بهینه جذب رنگینه، اثر پارامترهای مختلف تجربی نظیر pH، غلظت اولیه رنگینه، سرعت عبور محلول از ستون و ارتفاع بستر جاذب بر روی راندمان جذب بررسی شدند. از معادلات توماس و آدامس بوهارت برای مطالعات سینتیکی و تعیین کارآیی جاذب در سیستم ستونی استفاده گردید. بر اساس منحنی های شکست در آزمایشات ستونی، کاهش غلظت اولیه، سرعت جریان و افزایش مقدار جاذب (ارتفاع بستر) موجب افزایش جذب می شود. بر اساس مطالعات واجذب، جاذب مورد استفاده با راندمان بالا با استفاده از محلول رقیق سود قابل احیا جهت استفاده های مکرر میباشد.

کلیدواژه‌ها