بررسی کشش سطحی و انرژی برهمکنش بین مایع یونی و الکل‌های بلند زنجیره در دماهای مختلف

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

در این تحقیق، خواص سطحی مخلوط های دو جزئی از الکل‌های(بوتانول، پنتانول و هگزانول) با مایع یونی(1- بوتیل-3-متیل ایمیدازولیوم تیوسیانات) با استفاده از داده های کشش سطحی در محدوده دمایی 338-298 کلوین محاسبه شد. کشش سطحی و انحراف کشش سطحی از حالت ایده‌آل سیستم های بالا در محدوده کسر مولی کامل اجزاء با استفاده از مدل های تجربی و ترمودینامیکی مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از مدل‌های فو و همکاران (FLW)، لی و همکاران (LWW) و مایرز-اسکات (MS) کشش سطحی و انحراف کشش سطحی از حالت ایده‌آل مورد برازش قرار گرفت میانگین خطای بدست آمده از مقایسه داده‌های تجربی با نتایج حاصل از مدلهای تئوری برای 15 سیستم دوتایی(3 سیستم در 5 دما) کمتر از 3% است و مدل MS با میانگین کمترین انحراف استاندارد بهترین نتیجه را ارائه نمود. در بخش دیگری از کار با استفاده از ضرایب تنظیم پذیر مدل LWW انرژی برهمکنش بین الکل با مایع یونی(U12) محاسبه شد. نتایج نشان می‌دهد که مقدار U12 در یک دمای ثابت با افزایش طول زنجیره هیدروکربنی الکل(از بوتانول تا هگزانول) کاهش می یابد یا بعبارت دیگر برهمکنش بین الکل و مایع یونی در الکل‌های بلند زنجیره ضعیف تر است. نتایج حاصله از این مطالعه اطلاعات مفیدی در مورد برهمکنش بین مولکولهای غیرمشابه ارائه می‌کند که در فاز سطح و توده محلول وجود دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Surface Tension and Interaction Energy between Ionic Liquid and long chain alcohols at various temperatures