مفهوم انرژی فعال سازی متغیر و ارتباط آن با دمای شروع واکنش در سینتیک واکنش‌های حالت جامد

نویسندگان

1 1 پژوهشکده مواد پرانرژی ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

2 گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ارزیابی و تعیین دقیق و بدون ابهام انرژی فعال سازی ترکیبات پرانرژی یکی از چالش های اساسی در مطالعه پارامترهای ایمنی و عملکردی اینگونه ترکیبات است. در این پژوهش تغییرات انرژی فعال سازی تعدادی از ترکیبات پرانرژی با استفاده از داده های تجربی دستگاه گرماسنجی روبشی دیفرانسیلی(DSC) و با روش غیرهمدما و بهره جستن از روش محاسباتی هم تبدیل، محاسبه، مقایسه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که تغییرات انرژی فعال سازی نسبت به کسر تبدیل واکنش، برای نمونه های حاوی نانو ذرات و نمونه های تک ملکولی نسبت به بقیه کمتر است . همچنین مشاهده شد که بر خلاف مفهوم فیزیکی انرژی فعال سازی هیچ ارتباط منطقی بین انرژی فعال سازی و دمای شروع واکنش برمبنای داده های DSC وجود ندارد. این نتایج داده های مورد نیاز برای طراحی و فرمولاسیون های بهینه در مراحل تولید، ساخت و حمل و نقل و ذخیره سازی اینگونه ترکیبات قابل بهر برداری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concept of Variable Activation Energy and Its Relation to Ignition Temperature in Solid-State Reaction Kinetics