تهیه نانوفوتوکاتالیستهای حساس به نور مریی به روش آندایزینگ الکتروشیمیایی و غوطه وری

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، تهیه نانولوله های دی اکسید تیتانیوم اصلاح شده با نانوذرات نیکل به عنوان یک فوتوکاتالیست حساس به نور مریی می باشد. برای این منظور، ابتدا با استفاده از روش آندایزینگ الکتروشیمیایی، نانولوله های دی اکسید تیتانیوم بر روی سطح تیتانیوم سنتز شد، سپس با غوطه وری نانولوهای حاصل در محلول آبی نیترات نیکل، فیلمی از نانوذرات نیکل بر روی سطح نانولوله ها ایجاد شد. مورفولوژی و ساختار کریستالی فیلمهای حاصل با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترون روبشی و آنالیز پراش اشعه ایکس بررسی شد. برای تعیین ترکیب و تائید حضور نانوذرات نیکل از طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDX) استفاده شد. در ادامه بررسی کارایی فوتوکاتالیستی نانوکاتالیست های حاصل جهت حذف رنگ متیلن بلو انجام گرفت. نتایج آزمایشات فوتوکاتالیستی نشان داد که نانوکاتالیست های حاصل از فعالیت برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preparation of visible light sensitive nanophotocatalyst by electrochemical anodizing and chemical bath deposition method

چکیده [English]

The purpose of this research is preparation of titanium dioxide nanotubes modified with nickel nanoparticles as a photocatalyst sensitive to visible light. For this purpose, at first, titanium dioxide nanotubes was synthesized on the surface of titanium using electrochemical anodizing; then by immersion of prepared nanotubes in an aqueous solution of nickel nitrate, film of nickel nanoparticles on the surface of the nanotubes were produced. Morphology and crystal structure of the resulting films were studied using scanning electron microscopy and X-ray diffraction. To determine the composition and confirmation the presence of nickel nanoparticles, we used from energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX). Then, photocatalysts efficiency of obtained nano-catalysts for the removal of methylene blue dye was performed. Photocatalytic test results showed that produced nanocatalysts have good activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanotubes
  • Anodizing
  • Titanium Dioxide
  • Photocatalysis
  • Nickel nanoparticles
  • Methylene blue