نمایه نویسندگان

ا

 • احرامپوش، محمد حسن بررسی مقدارآرسنیک در ذرات رسوب شونده هوای شهر یزد [دوره 5، شماره 14، 1389، صفحه 51-60]
 • اسم حسینی، مجید بررسی روشهای تصفیه آب و فاضلاب در کشورهای توسعه یافته (مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا) [دوره 5، شماره 14، 1389، صفحه 75-84]
 • اسم حسینی، مجید بررسی روشهای تصفیه آب و فاضلاب در کشورهای توسعه یافته (مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا) [دوره 5، شماره 14، 1389، صفحه 75-84]
 • افتخاری، محمد سـل های خورشیدی حســاس شده با رنگ زمان حال، چشـم اندازها و پیشرفت ها در آینـده [دوره 5، شماره 15، 1389، صفحه 19-30]
 • افتخاری، محمد عصر باتری لیتیم [دوره 5، شماره 16، 1389، صفحه 13-30]
 • امیری، مجید وابستگی ثابت‌های تشکیل کمپلکس کبالت(II)-تیازولیل بلوفرمازان به قدرت یونی در محیط میسل غیر یونی [دوره 5، شماره 14، 1389، صفحه 41-50]

ب

 • بقاعی، داور سنتز، شناسایی و مطالعات الکتروشیمیایی یک سری از کمپلکس های پلی پیریدیل روتنیوم [Ru(Tttp)(opda-H2)Cl]PF6 و[Ru(Tttp)(en)(H2O)](PF6)2 [دوره 5، شماره 14، 1389، صفحه 61-74]
 • بهزاد، مهدی سنتز، شناسایی و مطالعات الکتروشیمیایی یک سری از کمپلکس های پلی پیریدیل روتنیوم [Ru(Tttp)(opda-H2)Cl]PF6 و[Ru(Tttp)(en)(H2O)](PF6)2 [دوره 5، شماره 14، 1389، صفحه 61-74]

چ

 • چهکندی، بهزاد وابستگی ثابت‌های تشکیل کمپلکس کبالت(II)-تیازولیل بلوفرمازان به قدرت یونی در محیط میسل غیر یونی [دوره 5، شماره 14، 1389، صفحه 41-50]

ح

 • حیدری، اعظم اهمیت توسعه فناوری باتری ها در ابزارهای پزشکی [دوره 5، شماره 15، 1389، صفحه 13-18]
 • حیدری، نصرت محاسبه گرمای تبخیر آب از دریاچه ارومیه [دوره 5، شماره 14، 1389، صفحه 23-32]
 • حسین پورزریابی، محدثه سـل های خورشیدی حســاس شده با رنگ زمان حال، چشـم اندازها و پیشرفت ها در آینـده [دوره 5، شماره 15، 1389، صفحه 19-30]
 • حسین پورزریابی، محدثه عصر باتری لیتیم [دوره 5، شماره 16، 1389، صفحه 13-30]

د

ر

 • رجب زاده، سمیه سـل های خورشیدی حســاس شده با رنگ زمان حال، چشـم اندازها و پیشرفت ها در آینـده [دوره 5، شماره 15، 1389، صفحه 19-30]
 • رجب زاده، سمیه عصر باتری لیتیم [دوره 5، شماره 16، 1389، صفحه 13-30]

س

 • ساکنی الوانق، سمیه محاسبه گرمای تبخیر آب از دریاچه ارومیه [دوره 5، شماره 14، 1389، صفحه 23-32]
 • سعادتجو، نقی اهمیت توسعه فناوری باتری ها در ابزارهای پزشکی [دوره 5، شماره 15، 1389، صفحه 13-18]
 • سلطانیان زاده، زهرا بررسی مقدارآرسنیک در ذرات رسوب شونده هوای شهر یزد [دوره 5، شماره 14، 1389، صفحه 51-60]
 • سلمانی، محمد حسین بررسی مقدارآرسنیک در ذرات رسوب شونده هوای شهر یزد [دوره 5، شماره 14، 1389، صفحه 51-60]

ص

 • صداقت، محمد بررسی تاثیرغلظت منعقدکننده پلی اکریل آمید بر سرعت ته نشینی سوسپانسیون کائولن [دوره 5، شماره 14، 1389، صفحه 33-40]
 • صولتی فر، سیما بررسی روشهای تصفیه آب و فاضلاب در کشورهای توسعه یافته (مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا) [دوره 5، شماره 14، 1389، صفحه 75-84]
 • صولتی فر، نادر بررسی روشهای تصفیه آب و فاضلاب در کشورهای توسعه یافته (مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا) [دوره 5، شماره 14، 1389، صفحه 75-84]

ط

 • طالبی، زهرا مطالعه سنتیکی هیدروژل AA-p-g-کیتوسان حساس بهPH و نمک [دوره 5، شماره 16، 1389، صفحه 31-42]

ع

 • عربی، عباسعلی بررسی تاثیرغلظت منعقدکننده پلی اکریل آمید بر سرعت ته نشینی سوسپانسیون کائولن [دوره 5، شماره 14، 1389، صفحه 33-40]

ق

 • قدیری، مهدی بررسی تاثیرغلظت منعقدکننده پلی اکریل آمید بر سرعت ته نشینی سوسپانسیون کائولن [دوره 5، شماره 14، 1389، صفحه 33-40]

م

 • محمدحسینی، مجید وابستگی ثابت‌های تشکیل کمپلکس کبالت(II)-تیازولیل بلوفرمازان به قدرت یونی در محیط میسل غیر یونی [دوره 5، شماره 14، 1389، صفحه 41-50]
 • محمودی، جعفر بررسی تاثیرغلظت منعقدکننده پلی اکریل آمید بر سرعت ته نشینی سوسپانسیون کائولن [دوره 5، شماره 14، 1389، صفحه 33-40]
 • مختارپور، معصومه محاسبه گرمای تبخیر آب از دریاچه ارومیه [دوره 5، شماره 14، 1389، صفحه 23-32]
 • میرزانژاد، امیر بررسی روشهای تصفیه آب و فاضلاب در کشورهای توسعه یافته (مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا) [دوره 5، شماره 14، 1389، صفحه 75-84]

ن

 • نجفی مقدم، پیمان تهیه نانو کامپوزیت‌های رسانا بر پایه پلی آنیلین / پلی (استایرن- آلترناتیو- مالئیک اسید) مخلوط شده با پلی استایرن سولفونیک اسید [دوره 5، شماره 14، 1389، صفحه 13-22]
 • نصرالهی، مرتضی مطالعه سنتیکی هیدروژل AA-p-g-کیتوسان حساس بهPH و نمک [دوره 5، شماره 16، 1389، صفحه 31-42]
 • نصرالهی، مرتضی مطالعه سنتیکی هیدروژل AA-p-g-کیتوسان حساس بهPH و نمک [دوره 5، شماره 16، 1389، صفحه 31-42]
 • نظر زاده زارع، احسان تهیه نانو کامپوزیت‌های رسانا بر پایه پلی آنیلین / پلی (استایرن- آلترناتیو- مالئیک اسید) مخلوط شده با پلی استایرن سولفونیک اسید [دوره 5، شماره 14، 1389، صفحه 13-22]