نویسنده = حسن پور، فریده
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه سینتیک تخریب سونوکاتالیزوری متیلن بلو توسط فرایند سونوفنتون

دوره 12، شماره 45، زمستان 1396، صفحه 83-90

عباس مهرداد؛ سحر فرخنده؛ فریده حسن پور