دوره و شماره: دوره 5، شماره 15، تابستان 1389 
1. اهمیت توسعه فناوری باتری ها در ابزارهای پزشکی

صفحه 13-18

اعظم حیدری؛ نقی سعادتجو؛ سیدمحمدمهدی دوست محمدی