اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی عموزاده

شیمی آلی استاد شیمی آلی، گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

aamozadeh.profile.semnan.ac.ir
aamozadehsemnan.ac.ir
+98 23 31532806
0000-0002-9405-2412

h-index: Scopus  

سردبیر

دکتر مهدی صالحی

شیمی معدنی استاد شیمی معدنی،گروه شیمی معدنی، دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

msalehi.profile.semnan.ac.ir
msalehisemnan.ac.ir
+98 23 31532831
0000-0002-1335-1032

h-index: Scopus  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکترحسن کریمی مله

شیمی تجزیه دانشکده منابع و محیط زیست، دانشگاه علوم و فناوری الکترونیک چین (UESTC)، کد پستی 611731

profile.qiet.ac.ir/karimi-maleh/
h.karimi.malehqiet.ac.ir
0000-0002-1027-481X

h-index: Scopus  

دکترحسین کاظمیان

شیمی تجزیه گروه شیمی، دانشکده علوم و مهندسی، دانشگاه بریتیش کلمبیا شمالی، پرنس جورج، BC، کانادا

www2.unbc.ca/hossein-kazemian
hossein.kazemianunbc.ca
250-960-5168
0000-0002-8021-4548

h-index: Scopus  

دکترمحمد هراتی

شیمی معدنی گروه علوم طبیعی، دانشگاه میشیگان، 2209 ساختمان علوم طبیعی

umdearborn.edu/people-um-dearborn/mohammad-harati
mharatiumich.edu

h-index: Scopus  

دکتر رضا لطیفی

شیمی معدنی گروه شیمی، دانشگاه ایالتی اوکلاهما، استیل واتر، اوکلاهما، 74078، ایالات متحده آمریکا

cas.okstate.edu/department_of_chemistry/latifi.html
reza.latifiokstate.edu
0000-0002-2025-3174

h-index: Scopus  

دکتر لاله تحسینی

شیمی معدنی گروه شیمی، دانشگاه ایالتی اوکلاهما، استیل واتر، اوکلاهما 74078، ایالات متحده

chemistry.okstate.edu/bios/361-faculty-member-bio-tahsini
tahsiniokstate.edu
0000-0003-0662-161X

h-index: Scopus  

هیات دبیران

دکتر علی عموزاده

شیمی آلی استاد شیمی آلی، گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

aamozadeh.profile.semnan.ac.ir/#about_me
aamozadehsemnan.ac.ir
+98 23 31532806
0000-0002-9405-2412

h-index: Scopus  

دکتر سید حسن زوار موسوی

شیمی تجزیه استاد شیمی تجزیه،گروه شیمی تجزیه، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

guilan.ac.ir/en/~hzmousavi
hzmousaviguilan.ac.ir
0000-0002-7276-9375

h-index: Scopus  

دکتر علیرضا بدیعی

شیمی معدنی- نانو شیمی استاد شیمی معدنی، دانشکده شیمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

schem.ut.ac.ir/~abadiei
abadieiut.ac.ir
0000-0002-6985-7497

h-index: Scopus  

دکتر سعید بلالایی

شیمی آلی استاد شیمی آلی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران، ایران

sid.kntu.ac.ir/SaeedBalalaei
balalaiekntu.ac.ir
0000-0002-5764-0442

h-index: Scopus  

دکتر ناهید پور رضا

شیمی تجزیه استاد شیمی تجزیه، دانشکده علوم،دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان - اهواز، ایران

science.scu.ac.ir/~npourreza
npourrezayahoo.com

h-index: Scopus  

دکتر رحمان حسین‌زاده

استاد شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

rms.umz.ac.ir/~rhosseinzadeh/
r.hosseinzadehumz.ac.ir
0000-0002-1446-1153

h-index: Scopus  

دکتر نقی سعادتجوی عصر

شیمی کاربردی استاد شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

chem.semnan.ac.ir/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
nsaadatjoosemnan.ac.ir

h-index: Scopus  

دکتر پیمان صالحی

شیمی آلی استاد گروه فیتو شیمی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

www.mpnet.ir/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C
p-salehisbu.ac.ir
0000-0001-5774-3372

h-index: Scopus  

دکتر طاهره صداقت

شیمی معدنی استاد شیمی معدنی، دانشکده شیمی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان-اهواز، ایران

science.scu.ac.ir/~tsedaghat
tsedaghatscu.ac.ir
0000-0002-3352-1932

h-index: Scopus  

دکتر حسن کی‌پور

شیمی معدنی استاد شیمی معدنی، دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

che.basu.ac.ir/~hkeypour
keypourhasgmail.com
0000-0001-9973-241X

h-index: Scopus  

دکترفرشاد ورامینیان

مهندسی شیمی استاد مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

che.basu.ac.ir/~hkeypour
fvaraminiansemnan.ac.ir
+98 23 31532465

h-index: Scopus  

مدیر داخلی

دکتر مهدی بهزاد

شیمی معدنی استاد شیمی معدنی، گروه شیمی معدنی، دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

mbehzad.profile.semnan.ac.ir/#about_me
mbehzadsemnan.ac.ir
+98 23 31532825
0000-0001-5957-0778

h-index: Scopus  

کارشناس نشریه

دکتر بهناز عبدوس

شیمی - شیمی تجزیه دانشکده شیمی ، دانشگاه سمنان

sjacsemnan.ac.ir
+98 23 31532818
0000-0002-3579-5160

h-index: scopus:2