بر اساس مصوبه های هیات رئیسه دانشگاه، شورای مجلات، شورای پژوهشی مورخ 1397/7/17 و1397/7/22 و 1397/7/24 به منظور تامین بخشی از هزینه های مجله و بهبود اجرای فرایندهای مرتبط با مجله از تاریخ15/ 08/ 1397 در صورت تأیید اولیه مقاله و ارسال برای داوری، مبلغ100.000تومان بابت هزینه های داوری و در صورت تأیید نهایی و دریافت پذیرش مبلغ150.000تومان نیز بابت هزینه های ویراستاری و چاپ از نویسندگان دریافت می گردد.بدیهی است مبلغ دریافتی بابت داوری مقاله قابل استرداد نمی باشد.

توجه: با کلیک بر روی کد مقاله امکان پرداخت هزینه فراهم می شود.

نویسندگان محترم لطفا جهت عدم ایجاد نقص در روند اجرای کار از firefox استفاده نمایید.

 
 
 
شماره جاری: دوره 17، شماره 63، تیر 1401 

عوامل تاثیرگذار بر انتخاب سابستریت آنزیم‌های تایروزیناز و لاکیز

صفحه 151-164

10.22075/chem.2021.22605.1952

فاطمه میرعزیزی؛ مهدی بکاولی؛ کمال الدین حق بین؛ محمود ابراهیمی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه سمنان

مدیر داخلی سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها