نویسنده = مهدی پور قاضی، محسن
تعداد مقالات: 2
1. Magnetically Separable CoFe2O4/CuO Photocatalyst for Degradation of Methylene Blue under Visible Light

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1399

بهاره خطیب زاده؛ نرجس کرامتی؛ محسن مهدی پور قاضی


2. ساخت نانوکامپوزیت مزوپروس اکسید روی/گاما آلومینا با استفاده از روش فاز مایع و بررسی اثرات ساختاری جذب سولفید هیدروژن

دوره 13، شماره 47، تابستان 1397، صفحه 161-176

فاطمه محبوبی؛ محسن مهدی پور قاضی؛ سید مهدی لطیفی؛ محمد عابدی