نویسنده = نیلوفر اکبرزاده تربتی
بررسی سینتیک و ایزوترم فرآیند جذب سطحی نانو ذرات نیکل اکسید در حذف رنگ خوراکی از پساب صنعتی

دوره 16، شماره 58، فروردین 1400، صفحه 333-348

10.22075/chem.2020.19771.1799

فریبا محسنی؛ نیلوفر اکبرزاده تربتی؛ طاهره کندری


تهیه و شناسایی نانو ذرات نیکل اکسید و کاربرد آن در جذب آلومینون

دوره 12، شماره 43، تیر 1396، صفحه 213-228

10.22075/chem.2017.2372

نیلوفر اکبرزاده تربتی؛ مهدی شهرکی؛ حوریه ریگی