کلیدواژه‌ها = واکنش چندجزیی
سنتز سبز و سه‌جزیی 2-سیکلوهگزیل‌آمینو-2-اکسو-1-آریل‌اتیل/آلکیل تیوفن-3-کربوکسیلات‌ها در محیط آبی

دوره 16، شماره 60، مهر 1400، صفحه 49-62

10.22075/chem.2020.20958.1869

سیما موسوی نیارکی؛ عباس عظیمی روشن؛ اعظم منفرد؛ حمزه کیانی