اندازه گیری و پیش تغلیظ منگنز در محلول های آبی با استفاده از روش میکرواستخراج مایع – مایع پخشی دمایی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق روش میکرواستخراج مایع – مایع پخشی دمایی با استفاده از مایع یونی جهت پیش تغلیظ مقادیر کم یون منگنز در نمونه های آبی به کار گرفته شده است و از دستگاه اسپکترومتر جذب اتمی شعله برای اندازه گیری جذب نمونه های منگنز استفاده شد. پارامترهای موثر بر کارایی استخراج مانند ،pH، غلظت لیگاند، نوع و حجم مایع یونی، سرعت چرخش و زمان سانتریفیوژ مورد بررسی قرار گرفتند. تحت شرایط بهینه حد تشخیص روش و محدوده خطی بودن نمودار کالیبراسیون به ترتیب 2.6 و 126-10 میکروگرم بر لیتر تشخیص داده شد. کارایی روش نیز با اندازه گیری غلظت یون منگنز در نمونه های آبی مختلف مورد بررسی قرار گرفت و نایج بدست آمده کارایی روش را تایید کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination and preconcentration of manganese in aqueous samples with thermal dispersive microextraction

چکیده [English]

In the present work, a simple and rapid technique of thermal dispersive microextraction based on ionic liquid (TDMS-IL) was developed for preconcentration and determination of manganese in aqueous samples prior to analysis by flame atomic absorption spectrometry (FAAS). The effects of different parameters such as, pH and type and volume of ionic liquid, concentration of ligand, rate and time of centrifugation and temperature were studied and optimized. Under the optimum condition the limit of detection and linear rang of the method were 2.6 and 10-126 µg L-1 respectively. The applied of the proposed method was determined by determination of manganese ion concentration in different water samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanoparticles
  • Zinc oxide
  • Sol-gel
  • Ag-doped
  • Optical properties