جذب سطحی موثر یون های فلزی مس (II) و کرم (VI) با استفاده از SBA-15 اصلاح شده با بازشیف

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

با آمین (-NH2) و 3-متوکسی سالیسیل آلدهید (3-MS) عامل دار شد تا سیلیکای اصلاح شده با بازشیف (3-MS-SBA-15) به دست آید. این مواد با تکنیک های طیف سنجی مادون قرمز انتقال فوریه (FTIR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، جذب و واجذب نیتروژن (BET) و طیف سنجی پراش اشعه ایکس (XRD) شناسایی و بررسی شدند. جذب یون های فلزی Cu(II) و Cr(VI) از محلول های آبی روی 3-MS-SBA-15 مطالعه شد تا تاثیر عواملی از قبیل زمان تماس، pH محلول، دوز جاذب و دما در سیستم بچ مورد مطالعه قرار گرفت. داده های تعادلی با مدل هایتمپکین، دوبینین-راداشکوویچ، لانگمویر و فروندلیچ مورد بررسی قرار گرفتند. مدل های فروندلیچ و لانگمویر به ترتیب برای فرآیند جذب مس (II) و کرم (VI) بهترین تطابق را نشان دادند. مطالعات سینتیکی نشان دادند که فرآیند جذب به طور کامل با مدل سینتیکی شبه درجه دو تطابق دارند. فرآیند جذب سحی مطالعه شده به شدت به دما وابسته بود؛ به نحوی که ظرفیت جذب مس (II) با افزایش دما کاهش پیدا کرد اما برای کروم (VI) افزایش داشت که بیانگر گرماگیر بودن و خودبخودی بودن طیعت جذب مس (II) و گرمازا بودن و خودبخودی بودن جذب کروم (VI) بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficient adsorption of Cu(II) and Cr(VI) metal ions by Schiff base modified SBA-15

نویسندگان [English]

  • Farshad Boorboor Ajdari
  • Mahdi Behzad
چکیده [English]

SBA-15 was functionalized with amine (–NH2) and 3-methoxy salicylaldehyde (3-MS) to form a mesoporous silica with Schiff base modified surface (3-MS–SBA-15). The materials were characterized and analyzed by Fourier transform infrared (FT-IR), scanning electron microscopy (SEM), Nitrogen adsorption-desorption (BET), and X-ray diffraction (XRD) spectroscopy. The removal of Cu(II) and Cr(VI) metal ions onto 3-MS-SBA-15 was then studied from their aqueous solutions in order to investigate and optimize the effect of contact time, solution pH, adsorbent dose and temperature in batch system. The equilibrium data were analyzed using the Tempkin, Dubinin- Radashkovich, Langmuir and Freundlich isotherms. Freundlich and Langmuir isotherms were well fitted for Cu(II) and Cr(VI) adsorption process, respectively. The kinetics analyses showed that the total adsorption process was completely fitted with the pseudo-second-order kinetics model. The adsorption depended strongly on temperature, as the adsorption capacity decreased for Cu(II) while increased for Cr(VI) by increasing the temperature of the system, indicating the exothermic and spontaneous nature for Cu(II) and the endothermic and spontaneous nature for Cr(VI).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adsorption
  • Removal
  • Cu(II)
  • Cr(VI)
  • Kinetics
  • thermodynamics