سنتز حسگر شیمیایی رنگ سنج جدید شیف باز آزو برای شناسایی آنیون های سیانید و استات

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

شیمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 4697-19395، تهران ، ایران

چکیده

در این پژوهش، حسگر جدیدی با استفاده از واکنش تراکمی 4- آمینو آنتی پیرن و 1- (3- فرمیل -4- هیدروکسیل فنیل آزو) 3- نیترو بنزن طراحی و سنتز شدند. حسگر ایمینی (L) توسط روش های طیف سنجی IR، UV-Vis، 1HNMR بررسی و تایید شد. رفتار حسگر شیمیایی رنگ سنج در برابر آنیون های مختلف توسط طیف‌ بینی UV-Vis مورد بررسی قرار گرفت. حسگر شیمیایی (L) تغییرات قابل مشاهده ی به آنیون های استات و سیانید در مقایسه با سایر آنیون‌ها در حلال دی متیل فرم آمید و آب نشان داد. افزایش آنیون های سیانید و استات به محلول حسگر شیمیایی (L) تغییر رنگ از زرد به بنفش مشاهده شد که با چشم غیرمسلح بدون نیاز به هر نوع دستگاه طیف سنج قابل تشخیص است و هیچ تغییر رنگ محسوسی در حضور آنیون‌های دیگر مشاهده نشد. حد تشخیص حسگر آزو -آزومتین برای آنیون های استات و سیانید بترتیب، 5-10×6/2 و 6-10×4/1 مولار اندازه گیری شد. با استفاده از تغییرات طیف جذبی در حلال ,DMF/H2O ثابت پیوند تشکیل کمپلکس بین حسگر و آنیون های استات و سیانید بترتیب M-1 103×2/4 و 104×07/3 محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Synthesis of a new azo Schiff base colorimetric chemosensor for detection of cyanide and acetate anions

نویسنده [English]

  • Raziyeh Arabahmadi
Chemistry Department, Payame Noor University (PNU), Tehran 19395-3697, Iran
چکیده [English]

In this paper, a novel azo Schiff base chemosensor was synthesized via condensation reaction of 4-Aminoantipyrine with 1-(3-Formyl-4-hydroxyphenylazo)-3-nitrobenzene. The imine sensor was studied via spectroscopic methods IR, 1HNMR and UV-Vis. The chromogenic behavior of colorimetric chemosensor toward various anions was investigated by UV–Vis spectroscopic. The chemosensor show abrupt changes towards CN− and OAC−anions in DMF/H2O solution in comparison with other anions. Upon the addition of CN− and OAC− ions to the receptor, the color of the L solution was changed from yellow to purple that was detectable with naked-eye and without any optical instrument. No color changes towards other anions were observed. The detection limits of the azo-azomethin sensor for OAC− and CN− anions were 2.6 ×10-5 and 1.4 ×10-6 mol L-1, respectively. Using the association constant value for sensor towards OAC− and CN− anions was calculated to be 4.2 ×103 and 3.07 ×104 M-1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acetate Anion
  • Antipyrine
  • Chemosensor