کلیدواژه‌ها = سنتز
بررسی اثر سورفکتانت CTAB و اثرسرعت افزایش محلول‌های پایه در سنتز نانوذرات منیزیم هیدروکسید به روش هم رسوبی

دوره 16، شماره 58، فروردین 1400، صفحه 125-136

10.22075/chem.2020.17398.1619

وحید خاکی زاده؛ هومن آقامیرزامقیم علی‌آبادی؛ بهاره بزرگ نیا؛ اشکان ذوالریاستین


سنتز و شناسائی یک [5.6.7] کین آرن پایدار جدید

دوره 4، شماره 12، شهریور 1388، صفحه 13-18

10.22075/chem.2017.551

رحمان حسین زاده