کلیدواژه‌ها = نظریه تابعی چگالی
جذب سطحی و تخریب فتوکاتالیزی ماده رنگزای رودامین ب با نانو ذرات کادمیم سلنید و کادمیم سولفید

دوره 15، شماره 56، مهر 1399، صفحه 23-38

10.22075/chem.2019.17813.1638

مهدی ایرانی؛ زهره عبداللهی؛ الهام سادات فاطمی؛ سجاد محبی


مطالعه پایداری خوشه‌های کوچک CdnTen (n=1-10)

دوره 10، شماره 35، تیر 1394، صفحه 55-68

10.22075/chem.2017.711

حیدرعلی شفیعی گل؛ حسینعلی نجاری