نویسنده = سیادتی، سید امیر
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه توتومری NH2NO (H2O/NH3)n=1,2,3 در فاز گاز/حلال با استفاده از محاسبات کوانتومی

دوره 10، شماره 35، تابستان 1394، صفحه 101-110

علی محبوبی فر؛ معصومه ایقایی؛ سید امیر سیادتی