نویسنده = مهدی بهزاد
سنتز هیدروترمال و شناسایی نانوساختارهای بیسموت اکسید دوپه شده بایون‌های

دوره 11، شماره 41، دی 1395، صفحه 23-30

10.22075/chem.2017.767

مرضیه صباغیان؛ مهدی بهزاد؛ شاهین خادمی نیا


سنتز نانوذرات CeO2 با استفاده از روش هیدروترمال و محلول: مطالعه مقایسه ای

دوره 9، شماره 32، مهر 1393، صفحه 75-80

10.22075/chem.2017.683

شاهین خادمی نیا؛ مهدی بهزاد؛ عبدالعلی عالمی؛ محبوبه دولتیاری؛ مورات سرتکول


سنتز و بررسی نانوساختارهای پلی تیوفن با استفاده از روش الگوی نرم در محیط آبی

دوره 8، شماره 27، شهریور 1392، صفحه 31-34

10.22075/chem.2017.640

مصطفی نصراله زاده؛ محسن جهانشاهی؛ مهدی صالحی؛ مهدی بهزاد؛ حسین نصراله زاده


بازیابی طلا از ضایعات بردهای کامپیوتری و مطالعه اثر احیاء کننده های مختلف

دوره 8، شماره 27، شهریور 1392، صفحه 55-60

10.22075/chem.2017.644

نقی سعادتجو؛ هادی حیدری؛ احمد عبدالهی؛ مهدی بهزاد


روشهای خالص سازی نمک طعام و بیماریهای ناشی‌ از ناخالصی‌های موجود درآن

دوره 6، شماره 18، فروردین 1390، صفحه 21-28

10.22075/chem.2017.577

علی عموزاده؛ مهدی بهزاد؛ عباسعلی عربی؛ ساناز گلیان؛ عاطفه زیاری؛ هانیه سهمی