نویسنده = ابوالفضل بضاعت پور
بررسی اثر آنیون نمک نیکل و الکترولیت بر روی فعالیت الکتروکاتالیزوری لایه نازک هیدروکسید نیکل در الکترواکسایش آب

دوره 16، شماره 58، فروردین 1400، صفحه 137-148

10.22075/chem.2020.19560.1786

مهران نوذری اسبمرز؛ ماندانا امیری؛ ابوالفضل بضاعت پور؛ سیمین عرشی