کلیدواژه‌ها = پلیمر قالب مولکولی
طراحی و ساخت پلیمر حک شدة مولکولی به عنوان جاذب جهت استخراج فاز جامد اینولین

دوره 16، شماره 59، تیر 1400، صفحه 181-196

10.22075/chem.2021.20159.1823

الهام باهر؛ حسین میقانی؛ سلمی احسانی تیلمی؛ آزاده دماوندی