کلیدواژه‌ها = کیتوسان
ساخت بیوکامپوزیت شیشه زیست فعال 58S/ کیتوسان/ زئولیت 13X با استفاده از روش فاز مایع

دوره 18، شماره 67، تیر 1402، صفحه 195-210

10.22075/chem.2023.25469.2034

نکیسا مقدم؛ نسرین اروج زاده؛ علیرضا صالحی راد