کلیدواژه‌ها = فوتوکاتالیست
کاربرد فوتوکاتالیستی چارچوب فلز- آلی بر پایه فسفونیک اسید برای حذف بیس فنول آ در نور طبیعی خورشید

دوره 16، شماره 60، مهر 1400، صفحه 9-24

10.22075/chem.2020.20122.1818

علیرضا فرخی؛ فرزانه بیواره؛ سعیده دژبخش پور؛ علی زراعتکار مقدم


سنتز، مشخصه یابی و کاربرد نانوذرات آلومینا جهت تخریب فوتوکاتالیزوری رنگ کنگورد

دوره 12، شماره 42، فروردین 1396، صفحه 23-34

10.22075/chem.2017.2667.

مهزاد فیروزی؛ آزیتا نوری؛ احمد نوزاد گلی کند


SnO2/Zn2SnO4 میکرو کروی: سنتز، تیمار حرارتی و کارائی فوتوکاتالیستی

دوره 11، شماره 41، دی 1395، صفحه 11-16

10.22075/chem.2017.765

مریم موحدی؛ اکرم حسینیان؛ مهسا بخشائی؛ محدثه رحیمی؛ ایلیا ارشد نیا


شکافت فوتوکاتالیتیکی آب برای تولید هیدروژن

دوره 8، شماره 28، آذر 1392، صفحه 9-18

10.22075/chem.2017.646

مونس حکمی زاده؛ شهرآرا افشار؛ آزاده تجردی؛ مجید هاشمیان زاده؛ محمد رضا فدایی؛ بابک بزرگی