نویسنده = مصطفی فضلی
ساخت و بررسی نانوکامپوزیت خودترمیم پایه اپوکسی با استفاده از نانوذرات مونتموریلونیت

دوره 14، شماره 52، مهر 1398، صفحه 35-50

10.22075/chem.2018.15700.1511

سپیده خستوان؛ مصطفی فضلی؛ عبداله عمرانی؛ مرتضی قربانزاده آهنگری؛ یاسر رستمیان


ساخت الکترود یون گزین شناسایی یون سرب در محلول های آبی به روش سل− ژل

دوره 13، شماره 48، مهر 1397، صفحه 269-284

10.22075/chem.2018.2818

الهام گلمغانی ابراهیمی؛ مصطفی فضلی؛ احمد باقری


تاثیر بار بر خواص ساختاری اکسیدروی آلاییده به هیدروژن

دوره 13، شماره 47، تیر 1397، صفحه 213-222

10.22075/chem.2018.2870

فهیمه بوستان افروز؛ مصطفی فضلی؛ محمدرضا محمدی زاده؛ مجید جعفرتفرشی


حذف استرانسیوم (II) از محلول آبی بروش جذب سطحی توسط اگزروژل حاصل از TEOS: بررسی سیستم ناپوسته و ستونی با بستر ثابت

دوره 9، شماره 33، دی 1393، صفحه 35-50

10.22075/chem.2017.689

مژگان شمس الدین؛ مسعود نصیری زرندی؛ مصطفی فضلی؛ کمال الدین حق بین